Φαρμακευτικές Εταιρίες


 

Abbott
Abbvie
Amgen
Anabiosis
Ariti
Astellas
Astra Zeneca
Bayer
Boehringer
Brain
Bristol
Demo
Gelenica
Genekor
Genzyme
GlaxoSmithKline
Janssen

Leo
Lilly Pharmaserve
Medicare
Medtronic
Menarini
Merck Serono
MSD
Nexus
Novartis
Pfizer
Pharmathen
Pharmazac
Pierre Fabre
Proton Pharma
Rafarm
Roche

Sanofi
Servier
Specifar
Takeda
Teva
VI Pharma
Βιανέξ
Γένεσις Φάρμα
Ελπέν
Ενόρασις
Μαυρογένης
Πετσιάβας
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ